Financiering KEPA

Het activiteitenprogramma van het Kunst Educatie Platform Almelo wordt gefinancierd uit middelen van de:

  • • gemeente Almelo (reservering cultuureducatie)
  • • provincie Overijssel (subsidie)
  • • scholen (eigen begroting)

Gemeente Almelo

De gemeente Almelo financiert zowel binnen- als buitenschoolse cultuureducatieactiviteiten. Voor de activiteiten wordt € 17,00 per kind gereserveerd.

 Logo gemeente

 

Provincie Overijssel

De cultuureducatie in onze gemeente wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel met € 6,00 per leerling. Maximaal de helft van de provinciale middelen wordt rechtstreeks ingezet voor het activiteitenprogramma, de andere helft wordt gebruikt voor o.a. ontwikkelen van nieuwe activiteiten de KEPA-website, deskundigheidsbevordering e.d. De afspraken over de besteding van deze middelen zijn vastgelegd in een prestatieovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Almelo.

 Logo provincie

 

Bijdrage scholen

Vrijwel alle scholen in de gemeente Almelo bundelen een bedrag per leerling. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in het KEPA-overleg. Als de verhoging lager is dan of gelijke tred houdt met de inflatie dan stelt het KEPA-bestuur het nieuwe bedrag vast. In andere gevallen wordt het bedrag pas vastgesteld na goedkeuring van de bestuursorganisaties.
Op dit moment bedraagt de bijdrage € 9,50 per leerling per jaar.

KEPA stuurt jaarlijks, aan het eind van het schooljaar, een factuur op basis van de telling van 1 oktober.

Reglement besteding van de middelen

Scholen die deelnemen aan deze bundeling kunnen zonder extra kosten elk kind jaarlijks laten deelnemen aan één onderdeel uit het vaste aanbod. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden uit het vrije aanbod.

Hiervoor is een beperkt budget gereserveerd van € 3,50

Voor het vrije aanbod krijgt u op papier een budget. Wanneer de kosten van de afgenomen projecten binnen dit budget blijven dan gebeurt dit met gesloten beurzen. U ontvangt alleen een rekening als u meer uitgeeft dan uw budget.

Niet gebruikte middelen komen ten goede aan de algemene cultuureducatie. Het is niet mogelijk om geld voor cultuureducatie op te sparen.

Het besteedbare bedrag is vanzelfsprekend aan te vullen met eigen middelen. Denk daarbij met name aan de subsidie van  € 16,37 per leerling voor cultuureducatie via de prestatiebox. Deze regeling loopt tot 2024 en verder. In het bedrag is € 3,00 per leerling opgenomen voor museumbezoek.
Meer informatie: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/geldzaken/prestatiebox

Reglement afmelding

We zijn blij dat de gemeente Almelo heeft gekozen voor een structureel cultuureducatiebeleid. Dat verplicht ons echter tot het efficiënt inzetten van de beschikbare middelen.

 Inschrijvingen zijn niet vrijblijvend. Bij annuleringen of verzuim wordt de activiteit in rekening gebracht, tenzij er zwaarwichtige redenen zijn. Dit ter beoordeling van het Kunst Educatie Platform Almelo. Zie ‘Reglement inschrijvingen KEPA’. 

Deelnemende scholen

Viadere scholen(voorheen OPOA)

Varietas scholen

Viadere scholen(voorheen PCO-NT)

Overige scholen en besturen

De Bonkelaar

De Compaan

De Heemde

De Welle: Stichting OCA

De Windhoek

St. Egbertus

De Huve

Dr. Herderschêe, Stichting SO Twente en Oost-Gelderland

De Kubus

De Wereldboom

De Mare

Het Mozaïek, Stichting Twente ZMOK-scholen
De Rietpluim

Het Letterveld

De Noorderborch

De Telgenborch

De Wissel, Stichting SO Twente en Oost- Gelderland

 Het Palet

Almelose Montessorischool

De Wierde

De Tweeklank, Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand

Step

 

De Zegge

St. Stephanus, Bornerbroek, Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

De Stapvoorde

 

 

GBS De Fakkel
Stichting Hannah scholen

De Tandem

 

 

De Vrije School
Stichting Vrije school Athena

De Weier

 

 

 VSO De Brug
Stichting Sotog