Op deze pagina vindt u meer inhoudelijke informatie over:

  • de ervaringsvormen van de cultuureducatie
  • vast aanbod
  • structuur vast aanbod
  • vrij aanbod
  • vervoer
  • ouders bij voorstellingen?

Het jaarlijkse KEPA-aanbod bestaat uit het vaste en het vrije aanbod.

Met het systeem van vast en vrij aanbod is het mogelijk om kinderen in Almelo in acht jaar tijd kennis te laten maken met veel facetten van kunst en cultuur. Zij maken ook kennis met een groot aantal culturele locaties in Almelo. Het aanbod bevat de disciplines beeldend, cultureel erfgoed, dans, drama, literair en muziek.
Op deze manier wordt een belangrijk deel van onze doelen voor de binnenschoolse cultuureducatie bereikt (zie cultuureducatie in Almelo).

Belangrijk: nadat u bent ingedeeld is deelname niet vrijblijvend. Bij verzuim zullen de kosten van de activiteit alsnog aan de school in rekening worden gebracht, tenzij er zwaarwichtige redenen zijn. Zie hiervoor het 'Reglement inschrijvingen KEPA'.

Als de activiteit op locatie is draagt u zelf zorg voor het vervoer van de leerlingen.

Het aanbod wordt bekostigd door een jaarlijkse bijdrage van de scholen, subsidie van de provincie Overijssel en de gemeente Almelo (zie Financiering KEPA).

Ervaringsvormen
In het vaste aanbod ligt het accent op de receptieve professionele cultuureducatie (cultuurbezoek zoals voorstellingen, exposities, musea). Er is gekozen voor een vaste structuur, zodat inbedding in het schoolplan goed mogelijk is.

In het vrije aanbod ligt het accent op de actieve cultuureducatie (zelf beoefenen van een cultuurdiscipline). Dit onderdeel wordt verzorgd door professionele cultuur(educatie)-aanbieders.

De derde ervaringsvorm is reflectieve cultuureducatie (het beschouwen en/of analyseren van de cultuurervaring en/of het eigen productieproces). Elementen hiervan reflectieve zitten in zowel het vaste als het vrije aanbod.

Vast aanbod
Aan KEPA deelnemende scholen kunnen elke leerling jaarlijks laten deelnemen aan één activiteit uit vaste aanbod. KEPA selecteert twee of drie mogelijkheden per leeftijdsgroep, waardoor het aanbod vast ligt. Ook de verdeling van de cultuurdisciplines over de groepen ligt vast. Vandaar ‘vast aanbod’.

Structuur vast aanbod
Er is gekozen voor een vaste structuur, zodat inbedding in het schoolplan goed mogelijk is.

Deze structuur ziet er als volgt uit:
Groepen 1 en 2 krijgen het ene schooljaar een muziek- of dansvoorstelling, georganiseerd door Kaliber Kunstenschool.
Groepen 3 en 4 gaan dat schooljaar naar een theatervoorstelling in Theater Hof 88. In het andere schooljaar draait dat om: groep 1/2 gaat naar het theater, groep 3/4 krijgt een voorstelling van Kaliber Kunstenschool.
Groepen 5 kunnen naar Bibliotheek Almelo voor een literaire voorstelling.
Voor de groepen 5 en 6 is er een erfgoedproject dat deels plaatsvindt in de bibliotheek en deels in het Stadsmuseum.
Voor de groepen 6 is er een theatervoorstelling in Theater Hof 88.
De groepen 7 krijgen een beeldend project bestaande uit een bezoek aan een expositie en vervolglessen in het Kreatief Centrum.
Voor de groepen 8 is er weer een theatervoorstelling in Theater Hof 88.

In het vaste aanbod ligt het accent op de receptieve ervaringsvorm. De leerlingen zijn toeschouwer of bezoeker. Toch bevatten sommige onderdelen van het vaste aanbod ook actieve elementen, waarin kinderen zelf een cultuurdiscipline beoefenen. Zo wordt in sommige voorstellingen gezongen of gedanst en maken de kinderen zelf kunst tijdens de beeldende projecten voor de groepen 7.

Vrij aanbod
Het vrije aanbod geeft scholen de gelegenheid om keuzes te maken die het beste passen bij hun eigen cultuureducatiebeleid.

Inhoudelijk is het vrije aanbod heel divers: verschillende cultuurdisciplines, in tijd variërend van 45 minuten tot 2 lessen van 2 uur, voor verschillende leeftijdsgroepen , met uiteenlopende prijzen, op locatie en op de eigen school. Er zit vast iets bij dat past bij uw leerlingen en uw school.

Veel scholen vinden het plezierig dat er een uitgebreid aanbod ligt waaruit zij kunnen kiezen. Maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk een eigen vraag te formuleren en zelf met voorstellen te komen. Graag zelfs! Voorwaarde is dat u uw budget vrij aanbod inzet voor professionele actieve cultuureducatie.

Iedere school heeft een beperkt budget bij KEPA voor dit vrije aanbod van € 3,50 per leerling (zie financiering KEPA.) Het besteedbare bedrag is vanzelfsprekend aan te vullen met eigen middelen. Denk daarbij met name aan de € 16.37 per leerling in het kader van de regeling 'versterking cultuureducatie' - prestatiebox. In dit bedrag is € 3,00 per leerling opgenomen voor museumbezoek. Deze regeling is verlengd tot 2023.
Voor meer informatie: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/geldzaken/prestatiebox

Versterkingsprogramma cultuur.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/cultuur/

Vervoer van en naar cultuureducatieactiviteiten

Het vervoer van de kinderen van en naar de locatie waar een KEPA-activiteit plaats vindt is een verantwoordelijkheid van de school zelf. Eventuele kosten die hiermee samenhangen zijn voor rekening van de school.
In de afgelopen jaren hebben scholen dat op de volgende manieren opgelost:

• lopen
• fietsen
• ouders die met de auto rijden
• bus huren
• openbaar vervoer

Welke keus wordt gemaakt is afhankelijk van de afstand die overbrugd moet worden en de leeftijd van de kinderen. Daarnaast spelen verschillende factoren een rol. Denk daarbij aan de beschikbare financiële middelen, of alle kinderen een fiets hebben, of ouders de mogelijkheid hebben om te rijden.

Wetgeving kinderzitjes
Kinderen die kleiner zijn dan 1.35 m. dienen vervoerd te worden in een goedgekeurd kinderzitje, kinderen die groter zijn dan 1.35 m. moeten een autogordel dragen. Voor incidenteel vervoer over korte afstanden is een uitzondering van toepassing. Vervoer van en naar KEPA-activiteiten valt hieronder. Waar van ouders wordt verwacht dat voor eigen kinderen aan deze wetgeving wordt voldaan, is een zitje voor kinderen van anderen niet verplicht. In dat geval kan worden volstaan met gordels op de achterzitplaatsen. Zie www.kinderzitjes.nl

Parkeren terrein Cultuurplein Elisabethhof
Op het terrein Cultuurplein Elisabethhof zijn gehuisvest het Kreatief Centrum, Kunsthal Hof 88, Theater Hof 88 en Kaliber Kunstenschool. De parkeerplaats van het Cultuurplein Elisabethhof heeft vaak onvoldoende capaciteit. Wanneer u gebruik maakt van ouders die naar bovengenoemd Cultuurplein rijden kan er een parkeerprobleem ontstaan. Let op: in de Hofkampstraat is het betaald parkeren. Gratis parkeermogelijkheden zijn er o.a. in de Schipbeekstraat, Reggestraat en IJsselstraat. De parkeergarage Hagedoorn is op 5 minuten lopen (http://maps.google.nl/).

Busvervoer
Het is ook met grote groepen mogelijk om gebruik te maken van de reguliere stadsbussen. Dan raden wij u aan om van tevoren de busmaatschappij in te lichten over de aantallen, waar u op- en uitstapt en de tijden. Indien nodig zorgt de busmaatschappij voor meer capaciteit. Deze mogelijkheid is aanzienlijk goedkoper dan een bus huren. Voor kinderen geldt een speciaal strippenkaarttarief.

Met de leerlingen naar Overijssels cultuuraanbod.

https://cultuureducatieoverijssel.nl/kennis-inspiratie/met-de-leerlingen-naar-overijssels-cultuuraanbod-op-professionele-locaties/

Ouders bij voorstellingen?
Wij zorgen ervoor dat er per 15 leerlingen één stoel wordt gereserveerd voor begeleidende volwassenen. Alleen als er voldoende vrije stoelen zijn kunnen begeleidende ouders de voorstelling bijwonen (zie ook het reglement).

Heel vaak is het wel mogelijk om ouders te plaatsen, maar wij vragen uw begrip als dat niet lukt. We vragen u ook om de ouders hierop voor te bereiden. Dit om teleurstellingen te voorkomen. In verband met voorschriften van de brandweer mogen wij de maximale zaalcapaciteit niet uitbreiden met extra stoelen of staplaatsen.

Wij vinden het belangrijk dat deelname aan het vaste aanbod meer is dan een leuk uitstapje voor de leerlingen. Dat vergt een goede begeleiding vóór, tijdens en na de activiteit.
U doet uw leerlingen én alle andere betrokkenen hier een groot plezier mee.

Bij een aantal activiteiten (met name voorstellingen) wordt vooraf specifiek lesmateriaal verstrekt dat door het gezelschap is gemaakt. Dit staat vermeld in de beschrijving van de activiteit. Kijk in elk geval of er onderdelen zijn die beslist nodig zijn voor het goede verloop van de activiteit, zoals het instuderen van een bepaald lied. Als u de definitieve uitnodiging met de indelingen krijgt, ontvangt u tegelijkertijd infomatie over eventueel lesmateriaal.

Bezoekt u met uw leerlingen Theater Hof 88? Maak dan ook gebruik van de lesbrief 'Theaterbezoek met basisschoolleerlingen' om uw leerlingen goed voor te bereiden op de voorstelling. Ook voor voorstellingen op school of bij de bibliotheek kunt u hier ideeën uit halen.

Begeleiding vóór, tijdens en na de activiteit
Vooraf: een goed voorbereide groep kinderen beleeft veel meer plezier aan het theater/expositie/bibliotheekbezoek dan kinderen die onvoorbereid komen. Ze begrijpen beter waar het over gaat, bij sommige voorstellingen kunnen ze actief meedoen met bijvoorbeeld een vooraf geoefend lied, ze weten hoe ze zich moeten gedragen. Het niet voorbereiden van de leerlingen heeft direct gevolgen voor de sfeer en de concentratie tijdens een voorstelling. Wij merken het echt wanneer een groep is voorbereid. Dat is niet alleen voor hen erg prettig, maar ook voor de acteurs en eventueel aanwezige leerlingen en leerkrachten van andere scholen.

Tijdens: leerlingen leren al doende hoe ze zich kunnen en mogen gedragen, ook buiten de school. Hier is 'goed voorbeeld doet goed volgen' van toepassing. De begeleidende leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en blijven de verantwoordelijkheid houden over hun groep. Het is soms nodig dat een leerkracht tijdens een voorstelling of expositiebezoek het gedrag van de kinderen bijstuurt. Goed voorbereide groepen hebben aanzienlijk minder sturing nodig, ze zijn vrijwel altijd een enthousiast en betrokken publiek.

Achteraf: kinderen hebben hulp nodig bij het reflecteren op de activiteit. Ze krijgen dan de kans om uiting te geven aan hun verwondering, bewondering, emoties en vragen en leren om hun mening genuanceerd te verwoorden.

KEPA en de Interne Cultuur Coördinator / Kunstcoördinator
Elke school heeft een contactpersoon die de verbindende schakel is tussen school en KEPA. Voor KEPA is deze persoon het enige aanspreekpunt, dit om misverstanden te voorkomen.
Deze contactpersoon kan een interne cultuurcoördinator (ICC'er) of kunstcoördinator (kuco) zijn. Hij of zij maakt onder andere afspraken met KEPA, bewaakt de budgetten en houdt het overzicht welke groepen aan welke activiteiten deelnemen.
Scroll naar beneden voor meer info over gratis deelnemen aan cursus Intern Cultuurcoördinator. 

ICC'er of Kuco?
Een ICC'er heeft de opleiding tot cultuurcoördinator gevolgd en is gecertificeerd. De ICC'er is inhoudelijk deskundig en is in staat om cultuureducatie op schoolniveau te implementeren. Kuco's zijn (nog) niet gecertificeerd.
Via het ICC-netwerk van KEPA kunnen ICC'ers/Kuco's ervaringen met elkaar uitwisselen. Er worden twee à drie maal per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Opleiding tot gecertificeerd ICC'er
Het ministerie van OCW zet in op het uitbreiden van het aantal gecertificeerde ICC'ers, bij voorkeur twee per school zodat bij wisselen van baan of (langdurige) afwezigheid er altijd iemand binnen het team is om op terug te vallen. Kunst en Cultuur Overijssel (KCO) biedt namens de provincie Overijssel ICC-cursussen aan.

Deze praktische cursus is bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs. De ICC cursus biedt scholen de mogelijkheid om een goede infrastructuur voor cultuureducatie op te bouwen in en om de school.
Zie ook op deze website onder "Aanbod" - "aanbod-leerkrachten".

GRATIS opleidingsplaatsen
De provincie Overijssel subsidieert voor de gemeente Almelo opleidingsplaatsen. Hierdoor hebben we een aantal GRATIS opleidingsplaatsen voor de cursus Intern Cultuurcoördinator.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kaliberkunstenschool of met Erika Bijlsma.
Toewijzing van de gratis opleidingsplaatsen geschiedt op volgorde van aanmelding. In eerste instantie één gratis plaats per school.